Vstop na Madžarsko iz Slovenije

Madžarska je zaradi naraščanja števila okužb z novim COVID 19, s 1. 9., znova spremenila prestop meje za tuje državljane. Vstop na Madžarsko je mogoč v določenih izjemnih primerih, poleg tega bodo mejo pod določenimi pogoji smeli prečkati dnevni migranti.

Vstop tujih državljanov odobri HU policija, na podlagi pisne odobritve in elektronske vloge, preko spletne strani: http://www.police.hu/en/content/equity-request-to-enter-hungary.
_________________________________________________________________________________

Vstop v Republiko Madžarsko iz Republike Slovenije je možen na kontrolnih točkah:
- Pince (stari mejni prehod),
- avtocesta: Dolga vas in Pince ter Hodoš.

Glede na kategorije potnikov je režim sledeč:

1. Madžarski državljani in njihovi ožji družinski člani ter tujci s prebivališčem v Republiki Madžarski

Madžarski državljani in njihovi ožji družinski člani, bodo ob povratku v Republiko Madžarsko iz tujine zdravniško pregledani, pri čemer bodo morali v primeru suma na okužbo v bolnišnično karanteno. V nasprotnem primeru jim bo odrejena domača karantena v trajanju 14 dni. Trajanje domače karantene je mogoče skrajšati v primeru predložitve dveh negativnih testov, narejenih v razmiku vsaj 48 ur.
Enaka pravila veljajo tudi za tujce, ki imajo veljavno dovoljenje za prebivanje v Republiki Madžarski ter profesionalne športniki, ki so Madžarsko zapustili zaradi udeležbe na mednarodnem športnem dogodku in so člani Madžarskega športnega kluba v skladu z njihovim Zakonom o športu.

2. Tuji državljani

Za tuje državljane vstop v Madžarsko praviloma NI dovoljen, razen v primeru predhodne pisne odobritve Madžarske policije. Izjemo odobrijo na podlagi elektronske vloge, ki jo posameznik odda preko spletne strani: http://www.police.hu/en/content/equity-request-to-enter-hungary (v angleškem ali madžarskem jeziku). Policija lahko vlogo zavrne, v kolikor obstaja sum glede deklariranega namena vstopa na Madžarsko, ali če bi vstop v Republiko Madžarsko predstavljal epidemiološko tveganje oz. grožnjo javnemu redu ali državni varnosti. Pritožbe ni.

Nameni, zaradi katerih je mogoče uveljavljati izjemo od splošne prepovedi vstopa tujih državljanov v Republiko Madžarsko, so:

- sodelovanje v sodnih postopkih pred madžarskimi sodišči na podlagi uradnega vabila sodišča oz. drugega pristojnega organa,
- poslovni obisk oz. opravljanje dejavnosti, ki se izvaja na podlagi vabila madžarskega organa javne uprave (ministrstva, organa lokalne samouprave …),
- zdravljenje v Republiki Madžarski na podlagi potrdila zdravstvene inštitucije, kjer bo zdravljenje potekalo,
- opravljanje študijskih obveznosti na podlagi potrdila izobraževalne ustanove,
- izvajanje storitev v potniškem prometu na podlagi potrdila delodajalca,
- udeležba na pomembnih družinskih dogodkih (poroka, krst, pogreb),
- skrb za ožjega družinskega člana skladno s V. poglavjem družinskega zakonika iz leta 2013,
- udeležba na uradnih športnih, kulturnih ali verskih dogodkih mednarodnega pomena in drugi utemeljeni razlogi.

Tudi v primeru odobritve izjeme od splošne prepovedi vstopa je tuji državljan lahko zdravstveno pregledan. V primeru suma na okužbo tujcu ne bo dovoljen vstop v Republiko Madžarsko, možna pa je tudi odreditev 14 dnevne uradne ali domače karantene. V primeru odreditve karantene tujec lahko predlaga izvedbo dveh testiranj v petih dneh z vsaj 48 urnim razmikom. V primeru dveh negativnih testov se tujcu prizna izjema od odrejene karantene.

3. Zaposleni v povezanih podjetjih

Tuji državljani iz držav, ki jih določi notranje ministrstvo Republike Madžarske in so zaposleni pri podjetju, registriranim v Republiki Madžarski oz. v podjetju registriranem v eni od teh držav, pri čemer obstaja poslovna povezava matice s hčerinskim podjetjem. Ti posamezniki lahko v Republiko Madžarsko vstopajo brez omejitev.

4. Dnevni migranti

Dnevni migranti iz sosednjih držav lahko v Republiko Madžarsko vstopijo pod pogojem, da državo zapustijo v največ 24 urah in se gibljejo največ v 30 km pasu od državne meje. Dodatno morajo ob vstopu predložiti potrdilo o zaposlitvi pri madžarskem delodajalcu. Podobna ureditev velja za madžarske dnevne migrante, ki živijo v 30 km pasu na madžarski strani in delajo v sosednjih državah. Slednji se smejo vrniti v Republiko Madžarsko brez odrejene karantene, v kolikor niso odsotni dlje od 24 ur z ozemlja Republike Madžarske.

5. Tranzit potnikov

Tranzit skozi Republiko Madžarsko je dovoljen pod enakimi pogoji, kot so veljali do sedaj. Potniki lahko potujejo samo po zato določenem koridorju in morajo državo zapustiti v največ 24 urah. Postanki so dovoljeni v samo za ta namen določenih in označenih postajališčih in bencinskih servisih. Ob vstopu so tranzitni potniki lahko zdravniško pregledani in v primeru suma na okužbo se tranzit lahko zavrne. Potniki morajo ob vstopu predložiti dokazila o namenu poti in ciljni državi, ter dokazila da bodo lahko vstopili v sosednjo državo.

6. Športniki

Dodatno izjemo predstavljajo tudi športniki, ki se udeležujejo mednarodnih športnih dogodkov v Republiki Madžarski. Slednji lahko vstopijo za čas trajanja športnega dogodka, v kolikor predložijo 2 negativna testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 narejena v razmiku 48h, ki ob predložitvi nista starejša od 5 dni. Za dogodke pod okriljem (organizator) UEFA je potrebno predložiti 1 negativen test, ki ni starejši od 72h.

Uredba se NE uporablja za:

- transport blaga,
- uradne delegacije,
- imetnike diplomatskih potnih listov in
- osebe, ki lahko predložijo verodostojna dokazila, da so v zadnjih 6 mesecih preboleli COVID-19.

Potrebno pa je omeniti, da za tranzit velja, kot je to bilo na začetku, meseca marca. Madžari so določili oz. uporabili tisto tranzitno pot- točno določena mesta, kjer lahko ustavijo in kjer lahko vozijo in vse gre čez Budimpešto.


Vir: Sektor uniformirane policije, Policijska uprava Murska Sobota

Koristne povezave:

http://www.police.hu/en

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo

https://www.mkfe.hu/hu/kapcsolat.html

https:// www.kozut.hu

Facebook: www.facebook.com/MagyarKozut

Instagram: https://www.instagram.com/magyarkozut