V osmih poletnih sobotah 237 kilometrov manj zastojev


Ljubljana, 5. september 2016 – V prvi polovici julija smo v družbi Dars pričeli z izvajanjem ukrepov za večjo pretočnost med Šentiljem in Gruškovjem, ki smo jih pripravili skupaj s Policijo, Direkcijo RS za ceste (DRSI) in Ministrstvom za infrastrukturo. Analiza izvedbe kaže, da je bil cilj večanja pretočnosti kljub pričakovanemu porastu mednarodnega prometa (promet se je povečal za 4%) in gradbišča Draženci - Gruškovje dosežen: z informiranjem smo dosegli zmanjšanje zastojev, saj so se vozniki odpravili na pot tudi med tednom.

 

Ob začetku letošnje turistične sezone smo sprejeli ukrepe zmanjševanja zastojev zaradi:

  • predvidevanja, da se bo mednarodni promet povečal (nekatere napovedi iz tujine so kazale, da se  bo promet proti Hrvaški preko Slovenije med dopusti povečal tudi preko 20%) in

  • gradbišča nove avtoceste na odseku A4 Draženci –Gruškovje, ki se nahaja tik ob obstoječi glavni cesti Ptuj Gruškovje.

Plan upravljanja mednarodnega prometnega toka Šentilj – Gruškovje je temeljil predvsem na obveščanju voznikov in predhodno urejenega dovoljenja za izredne prevoze (na način, da niso ovirali prometa na tem območju).

Glavni ukrep je bilo obveščanje deležnikov in domače ter mednarodne javnosti:  

  • preko več kot 10.000 letakov smo opozarjali na kritične datume in možne  alternativne poti. Delili smo ga na prodajnih mestih vinjet, na cestninskih postajah iz smeri Gradca proti Šentilju in na Šentilju, ga objavljali preko spletnih in družbenih omrežjih;  
  • PIC je s planom in letakom seznanil vse prometno informacijske centre držav, katerih vozniki so uporabili to smer vožnje v poletnih mesecih,  obvestil avto klube (AMZS, avstrijski OAMTC, hrvaški HAK, nemški ADAC), vsa veleposlaništva evropskih držav, upravljavce avtocest,…

  • Preko medijev smo nenehno opozarjali na predvidene zastoje (novinarska konferenca, redna sporočila in prometne prognoze, preko informativne točke v Podlehniku),

  • izvajali smo redna usklajevanja s tujimi upravljavci,

  • voznike smo neposredno informirali preko portala promet.si, telefonske številke 1970, mobilne aplikacije DarsPromet+ in družbenih omrežjih Facebook in Twitter.

  • Definirala se je informacija o potovalnih časih Šentilj – Gruškovje, Šentilj - Pince in Šentilj – Središče ob Dravi. Potovalni časi za te lokacije so se prikazovali celo poletje.

Posamezne ukrepe na državnih cestah je izvedla Direkcija Republike Slovenije za ceste, ki je na skladno s planom vzpostavila sistem prometne signalizacije, ki je smiselno urejal promet na državnih cestah na tem območju. Policija je ob koničnih dnevih aktivno sodelovala pri urejanju prometa na ključnih lokacijah tega območja, s čimer je bil promet tekoč, vozniki pa še dodatno opozorjeni, kje je najoptimalnejša varianta vožnje na Hrvaško.

Družbi DARS d.d. je v sodelovanju z drugimi deležniki uspelo, da je bil promet na A4 kljub gradbišču nove avtoceste bolj pretočen kot v lanski sezoni. Zastoji na koncu podravske AC so bili glede na pretekle poletne sezone bistveno manjši. V letošnji sezoni so bili skupni zastoji ob sobotah v povprečju manjši za 26 km glede na leto 2015. V osmih letošnjih sobotah je bilo za 237 km manj zastojev. Pomembno je opozoriti, da letošnji zastoji celo ob najbolj obremenjenih sobotah niso presegli 100 km v celem dnevu.


Primerjava skupnih zastojev na podravski avtocesti med sobotami v turistični sezoni v letih 2015 in 2016

Največja razlika v dolžini zastojev se je pokazala v zadnjih dveh sobotah v juliju in prvi soboti v avgustu. Analiza dogajanja ob petkih, nedeljah in ponedeljkih, v obdobju največjih razlik, je pokazala, da se je del voznikov odločil prestaviti pot na nedeljo ali ponedeljek le v zadnjem vikendu julija. Ta vikend je bilo obveščanje voznikov še posebej intenzivno zaradi obiska ruskega predsednika Putina. Tako je bilo v nedeljo skupno 17 km in v ponedeljek 15 km zastojev, ki pa niso bili daljši od 3 km. Ob petkih, nedeljah in ponedeljkih v ostalih dveh analiziranih vikendih letos ni bilo zastojev.

V celotnem obravnavanem obdobju (vsi dnevi od 2. 7. 2016 do 27. 8. 2016) je bilo na avtocesti od Šentilja do Pesnice za približno 4 % več vozil glede na primerljivo obdobje v letu 2015. Brez izvedenih ukrepov bi bile kolone še daljše kot lanskoletne. Analiza kaže, da je bil ukrep intenzivnega obveščanja učinkovit, saj so se turisti letos v večji meri odločali za pot tudi med tednom. V štirih najbolj obremenjenih tednih, od 16. 7. 2016 – 12. 8. 2016 oziroma 18. 7. 2015 – 14. 8. 2015, je bilo letos več vozil vse dni v tednu razen v soboto. Iz grafa lahko sklepamo, da so turisti upoštevali informacijo o najbolj obremenjenih dnevih v sezoni.


Število vozil na odseku Šentilj – Pesnica v obdobju od 16. 7. 2016 do 12. 8. 2016. Povprečje vozil glede na dan v tednu.

  Primerjava med  tretjima sobotama v mesecu, torej 18. 7. 2015 in 16. 7. 2016 kaže, da se je letos zastoj prerazporedil čez cel dan. Največji zastoj dne 16. 7. 2016 je bil 8 km, medtem ko je bil največji zastoj na primerljivo soboto lansko leto 11 km. Glede na število vozil v celem tednu po 16. 7. 2016 bi lahko zastoji bili precej daljši. V naslednji tabeli je vidno, da se je precej več turistov letos odločilo prestaviti pot na delovni dan v tednu.

 

 

Sobota

Nedelja

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

Število vozil 4. teden v juliju 2015

29.511

19.060

17.814

13.760

14.395

18.028

26.314

Število vozil 4. teden v juliju 2016

28.848

20.089

19.188

15.093

15.707

19.203

27.100

Razlika v odstotkih

-2%

5%

8%

10%

9%

7%

3%


Tabela 2: Število vozil v četrtem tednu v juliju v letih 2015 in 2016 glede na dneve v tednu. Štetje je izvedeno na odseku Šentilj – Pesnica.


Ukrepi, izvedeni skladno s planom, so se izkazali za zelo uspešne, zato jih bomo naslednje leto skupaj s Policijo, MZI in DRSI ponovno izvedli. Velik učinek je imela dobra realizacija ukrepov vseh sodelujočih in sodelovanje uporabnikov (predvsem tujih), ki so upoštevali naša opozorila/napotke.

Vir: Dars d.d.