Obnova ljubljanske severne obvoznice (H3)

Od 28. maja 2012 do predvidoma 24. avgusta 2012 bodo potekala obnovitvena dela na hitri cesti H3 oz. ljubljanski severni obvoznici, in sicer na odseku med Celovško cesto in razcepom Koseze, v dolžini 1,5 km v obeh smereh.

slika zapore 29. 5. 2012, foto: Mirko Žaren slika zapore 29. 5. 2012, foto: Mirko Žaren

Dela bosta v skupnem nastopu opravljala izvajalca, izbrana na javnem razpisu, Strabag gradbene storitve d.o.o. in Vianova Slovenija d.o.o. V vseh fazah obnovitvenih del bo promet potekal po štirih zožanih prometnih pasovih.

Ljubljanski cestni obroč, skupaj z avtocestnimi vpadnicami nanj, sicer sodi med prometno najbolj obremenjene ceste v Sloveniji. Zaradi dotrajanosti voziščne konstrukcije je potrebno v celoti zamenjati asfaltne plasti, izvesti reciklažo tampona po posebni recepturi, zamenjati obstoječo betonsko varnostno ograjo vključno z drogovi javne razsvetljave, dograditi in očistiti drenažne cevi in kanalizacijo ter sanirati krake priključkov Celovška, Vodnikova in Podutiška. Sanacija vozišča s postopkom reciklaže se bo izvajala zaradi ohranjanja nivelete vozišča, saj na tem odseku veliko število nadvozov omejuje prosti profil ceste.
 
Izvajalec bo dela opravljal vse dni v tednu, ves svetli del dneva. Za dela, ki jih bo izvajalec izvajal ponoči, bo moral zaradi zagotavljanja ustreznih varnostnih ukrepov pri graditvi in kakovosti izvedenih del predhodno pridobiti soglasja s strani nadzornega inženirja. Izvajalec del bo moral pri nočnem delu upoštevati vso veljavno zakonodajo (delovna zakonodaja, varovanje pred hrupom …), kar pa mu bo na gradbišču v strnjenem naselju precej oteževalo izvajanje del v nočnem času.
 
Obnovitvena dela bodo potekala v štirih fazah, ki bodo vezana na zaporo vozišča. O vsebini in načinu del ter prometnem režimu bomo javnost pred začetkom vsake faze del sprotno obvestili.
 
Prva faza se bo predvidoma začela v ponedeljek, 28. maja 2012, in bo predvidoma trajala do petka, 8. junija 2012. Na celotnem odseku ljubljanske obvoznice med Celovško cesto in Kosezami bosta v dolžini 1,5 kilometra zaprta prehitevalna pasova v obeh smereh, promet pa bo potekal po voznem in odstavnem oz. po zaviralnem in pospeševalnem pasu. Izvajalec del bo v tej fazi odstranil betonske varnostne ograje vključno s stebri javne razsvetljave, izvedel ureditev revizijskih jaškov kanalizacije in jaškov javne razsvetljave ter obnovil asfalte v srednjem ločilnem pasu.
 
Dela v drugi fazi se bodo izvajala v smeri od Celovške ceste proti Kosezam, v tretji fazi pa bo izvajalec del enaka dela opravljal še na nasprotni strani vozišča od Kosez proti Celovški cesti. V obeh fazah bo promet potekal po nasprotnem smernem vozišču v vsaki smeri po dveh zoženih pasovih, nasprotni vozni smeri pa bosta ločeni z nizko kovinsko ograjo ( t. i. miniguard). V sklopu druge in tretje faze bo izvajalec del demontiral stebre javne razsvetljave ob robu vozišča in na zaprtih priključkih, odstranil asfalt in cementno stabilizacijo, položil nove drenažne kanalizacijske cevi, izvedel reciklažo tampona, položil robnike ter izdelal nove asfaltne plasti.
 
V zadnji, četrti fazi bo vzpostavljena enaka prometna zapora kot v prvi fazi, kar pomeni, da bosta na celotnem odseku od priključka Celovška proti Kosezam v dolžini 1,5 kilometra zaprta prehitevalna pasova v obeh smereh, promet pa bo potekal po voznem in odstavnem ter zaviralnem in pospeševalnem pasu. V tej fazi bo izvajalec del opravil montažo novega sredinskega pasu betonske varnostne ograje, postavil stebre  javne razsvetljave in zaprl službene prehode.    
 
Kljub temu, da so prometne obremenitve na ljubljanski obvoznici v primerjavi s preostalim letom prav v poletnih mesecih najnižje, na odseku, kjer se bodo izvajala dela, je zlasti ob konicah pričakovati tudi zastoje. Med obnovitvenimi deli bo sicer za tovorna vozila veljala prepoved prometa, ki bo ustrezno označena s prometno signalizacijo. Promet za tovorna vozila bo voden prek vzhodne in južne obvoznice.
 
Vir: Dars, d.d.